Homeบทความ , ประกอบอาชีพ , อาชีพอิสระ � อาชีพอิสระดีอย่างไร?

Advertisements / พื้นที่โฆษณา
คิดคร่าว ๆ ก็จะได้ดังนี้
 • เป็นเจ้านายตนเอง ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่
 • กำหนดการทำงานเอง
 • รับผิดชอบกิจการเองทั้งหมด
 • สามารถตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ อย่างเต็มที่
 • รายได้ไม่จำกัด
ประกอบอาชีพอิสระดีอย่างไร?
ภาพจาก : วิชาการ
คุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 1. กล้าเสี่ยง อาชีพอิสระเป็นการประกอบธุรกิจส่วนตัว  จึงต้องมีการลงทุน ในขณะที่ตัวเป็นลูกจ้าง ไม่ต้องลงทุนอะไร ซึ่งการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง เพราะไม่รู้ว่าผลลัพท์จะออกมา อย่างไร ดังนั้น ก่อนที่จะตกลงใจประกอบ อาชีพใด จึงต้อง พิจารณา วิเคราะห์ และไตร่ตรองอย่างดีเสียก่อน

 2. มีความคิดสร้างสรรค์  การประกอบอาชีพอิสระมิได้ยึดติดกับรูปแบบ ใด ๆ เนื่องจากผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องเป็นนายของตนเอง  ฉะนั้นในการ ปรับปรุงสินค้าหรือบริการ สามารถทำได้อย่างมีอิสระ เพื่อให้ได้มาซึ่งกำไร ในการดำเนินธุรกิจ
 3. มีความเชื่อมั่นในตนเอง  ธุรกิจแต่ละประเภทต้องการ การตัดสินใจที่แตกต่างกัน ผู้ประกอบอาชีพอิสระจึงต้องเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ในภาวะการณ์ที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ธุรกิจบางประเภท สามารถสวนกระแสเศรษฐกิจโดยรวมได้ ดังนั้น ผู้ประกอบอาชีพอาชีพอิสระจึงต้องมีความมั่นใจ เพื่อจะได้พา ธุรกิจของตนให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ได้

 4. อดทน ไม่ท้อถอย การประกอบอาชีพทุกอย่างย่อมมีทั้งกำไร และ ขาดทุน โดยเฉพาะ เมื่อเริ่มประกอบการใหม่ ๆ จะต้องประสบปัญหาและอุปสรรคบ้าง  ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ผู้ประกอบอาชีพจึงต้องพร้อมที่จะรับข้อผิดพลาด และนำมาแก้ไขด้วยความอดทน 

 5. มีวินัยในตนเอง การประสบความสำเร็จในอาชีพ ซึ่งเราเป็นเจ้าของกิจการเอง จำเป็นจะต้องมีวินัย มีกฎระเบียบการทำงานต้องสม่ำเสมอ ถ้าขาดวินัยการประกอบอาชีพก็อาจไม่ประสบผลสำเร็จ การเป็น  ผู้มีวินัย นับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบอาชีพทุกประเภทเพราะ วินัยจะเป็นสิ่งที่คอยกำหนดให้ผู้ประกอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน 

 6. มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ ไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานที่มีเกียรติหรือไม่ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะต้อง รักในงานที่ทำ และให้เกียรติกับงานนั้น ๆ เสมอ  ฃ
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี , มีความซื่อสัตย์ , มีความรู้พื้นฐานในการที่จะเริ่มทำธุรกิจ

ประกอบอาชีพอิสระดีอย่างไร?
ภาพจาก : women.kapook
ปัจจัยหลักของการประกอบอาชีพอิสระ คือ
จะทำอาชีพอะไร เราต้องรู้ว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง ดังนั้น ควรที่จะคำนงถึงปัจจัยหลัก ๆ ที่สำคัญเสียก่อนเริ่มการประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่

ทุน ก็รู้ ๆ กันอยู่แล้ว ว่าทุนเป็นปัจจัยพื้นฐานของการประกอบอาชีพ ต้องวางแนวทางการดำเนินธุรกิจไว้ก่อนล่วงหน้า เพื่อท่ี่จะทราบว่าต้องใช้เงินทุนประมาณเท่าไหร่ มีทุนเพียงพอไหม๋ หากไม่พอต้องหาแหล่งทุนเพิ่มจากที่ใดได้บ้าง อาจจะมาจากญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ฯลฯ

ความรู้ ความรู้ในงานหรือธุรกิจที่ต้องเองจะทำ  ฝึกฝน หาความรู้ โดยสามารถเรียนในหลักสูตรด้านอาชีพจากสถาบันของรัฐ เอกชน หรือชมรมต่าง ๆ ได้ เพื่อที่จะให้เกิดทักษะ หรือความรู้ ความชำนาญนั่้นเอง

การจัดการ คือการบริหารงานของแต่ละบุคคล ในการจัีดการเกี่ยวกัีบอาชีพของตนเอง เกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดการในเรื่องคน เงิน เครื่องมือ เครื่องใช้ และกระบวนการทำงานต่าง ๆ

การตลาด เป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่ง เพราะหากสินค้า และบริการที่ผลิตขึ้นมา ไม่เ็ป็นที่นิยม หรือที่ติดหู ติดตาของผู้บริโภค ก็ถือว่า กระบวนการทั้งระบบไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะไม่สามารถแปรสินค้า และบริการเหล่านั้นให้เป็นตัวเงินได้ ดังนั้นจึงต้องสนใจในการพัฒนา เทคนิคต่าง ๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ๆ เพื่อจะได้เป็นที่สนใจในกลุ่มเป้าหมาย
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการพัฒนากระทรวงมหาดไทย

1 comments

 1. ความรู้ทั้งนั้นขอบคุณครับ

Leave a Reply | คอมเม้นท์