HomeSMEs � แผนใหม่! สสว. หนุน SMEs ฉบับ3 ตั้งเป้าปั้นเถ้าแก่ใหม่ 2.5แสนราย

Advertisements / พื้นที่โฆษณา
รักอาชีพ : คลอดแผนหนุนเอสเอ็มอี ฉ.3 แจงแก่นพัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอีเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน วางเป้าสิ้นปี 2559 เกิดหน้าใหม่ทะลุ 2.5 แสนราย หนุนสาขาเด่นกว่า 3 หมื่นราย และเสริมแกร่งเครือข่ายเอสเอ็มอีกว่า 300 กลุ่ม

แผนใหม่! สสว. หนุน SMEs ฉบับ3 ตั้งเป้าปั้นเถ้าแก่ใหม่ 2.5แสนราย

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2559) แล้ว เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยแก่นของแผนฉบับนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ SMEsให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งด้านความสามารถการแข่งขันในธุรกิจตั้งแต่เล็กถึงกลาง โดยให้มีการใช้นวัตกรรม และเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อเสริมศักยภาพ นอกจากนั้น ต้องคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

ทั้งนี้ได้กำหนดพันธกิจหลักของแผนส่งเสริม SMEs ฉบับที่ 3 ไว้ 4 เรื่องคือ

  • 1.สนับสนุนปัจจัยเกื้อหนุนที่จำเป็นและเหมาะสมต่อ SMEs ไทย ทั้งภาคการผลิต การค้าและบริการ
  • 2.เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ SMEs ไทย โดยใช้องค์ความรู้ ทักษะฝีมือ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
  • 3.ส่งเสริมบทบาท SMEs ไทย แต่ละพื้นที่ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงคุณค่าทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และ 
  • 4.ส่งเสริม SMEs ไทย ให้มีศักยภาพทางการค้าและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของแผนฯ ในการพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริม SMEs ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ SMEs ไทย โดยมุ่งเน้นทั้งในเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูล SMEs กฎหมาย กฎระเบียบ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การสร้างความเข้มแข็งให้กลไกเครือข่ายการส่งเสริม SMEs พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการตลาด ฯลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ไทย โดยมุ่งเน้นในเรื่องผลิตภาพ

และประสิทธิภาพ การสร้างพันธมิตรธุรกิจ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ฯล ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้ SMEs ไทย เติบโตอย่างสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่ โดยมุ่งเน้นพัฒนาบนฐานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพิ่มศักยภาพ SMEs ในเขตเศรษฐกิจชายแดนและพื้นที่ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ บริหารจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม บูรณาการเครือข่ายระดับพื้นที่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพของ SMEs ไทย ให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยการเตรียมความพร้อม SMEs ในพื้นที่ต่างๆ ในการเข้าสู่ AEC มุ่งเน้นการสร้างความพร้อมเข้าสู่ AEC FTA ศักยภาพในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศ

สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมภายใต้แผนนี้ จะมุ่งเน้น SMEs ในสาขาที่สร้างรายได้เข้าประเทศสูงและใช้วัตถุดิบในประเทศ สาขาที่ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและเป็นธุรกิจใหม่ที่มีโอกาส รวมทั้งเป็นสาขาธุรกิจที่ตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐ โดยการดำเนินงานตามแผนนี้ สสว. จะบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลือนแผนให้เป็นไปตามเป้า

ทั้งนี้ วางเป้าว่า ภายใต้แผนนี้ เมื่อครบระยะเวลาการดำเนินงานในปี 2559 จะช่วยสร้างผู้ประกอบการ SMEs ใหม่โดยมีการจดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 250,000 ราย SMEs สาขากลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันไม่น้อยกว่า 30,000 ราย เครือข่าย SMEs ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งไม่น้อยกว่า 300 เครือข่าย หรือ 60 เครือข่ายต่อปี สามารถพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขปัจจัยเอื้อในการดำเนินธุรกิจ ให้เอื้อต่อ SMEs มากขึ้น การบริหารจัดการงานส่งเสริม SMEs มีประสิทธิภาพและทำงานเชิงบูรณาการมากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์
Tags: SMEs

0 comments

Leave a Reply | คอมเม้นท์